2013. november 2., szombat

Predesztináció és csak hit általi üdvözülés?

Az alábbi vitairatban megkísérlem érthetővé tenni, hogy a predesztináció és a csak hit általi üdvözülés az utca következetesen gondolkodó embere szempontjából miért problémás, nehezen védhető, és még nehezebben élhető elképzelés.

Csak hit általi üdvözülés: Martin Luther (1483-1546) szerint egyedül a hit által lehet üdvözülni, tettek által nem, azaz az üdvözülés egyetlen, és önmagában elégséges feltétele a hit.
Ez a tétel problémás, ellentmond Jézus tanításának és a józan észnek.
- Luthert felháborította, hogy (állítólag) a pápa anyagi megfontolásból búcsúcédulákat árusít, és keresett egy olyan ideológiát, amellyel felléphet ez ellen. A búcsúcédulák árusítása az utca emberét is felháboríthatná, de tudvalevő, hogy ez egyes szerzetesek túlkapása volt, a Katolikus Egyház engedélye nélkül, és a Tridenti Zsinat (1545-1563) kifejezetten megtiltotta az efféle visszaélést. Miután Luther fő problémája megoldódott, nem volt következetes a lutheránusok szakítása a Katolikus Egyházzal. A "csak a hit által" tétel a búcsúcédulák elleni harc szónoki eszközeként indult, és sajnálatos, hogy szélesebb használatot nyert, mint az alábbi megfontolások mutatják.
- Jézus számos tanításban hangsúlyozza a tetteket. a.) Egy ember a szőlejébe küldi a két fiát, és az egyik azt mondja, hogy megy, de aztán mégsem megy, a másik pedig fordítva. Jézus leszögezi, hogy az teljesítette az apa (Isten) akaratát, aki ténylegesen kiment a szőlőbe (Máté 21, 23-28.); b.) egy ember három éve hiába keres gyümölcsöt a fügefáján, még egy évet ad neki, azután kivágatja (Lukács 13, 6-9.) c.) nem mindenki üdvözül, aki azt mondja Jézusnak, "Uram, Uram", hanem az, aki megteszi a mennyei Atya akaratát (Máté 7, 21-29.); d.) azok üdvözülnek, akik enni, inni adnak a legkisebbeknek, akik szállást adnak nekik, akik ápolják őket betegségükben, látogatják őket a börtönben (Máté 25, 31- 45.). Az első két szakaszra valahogy még ráhúzható, hogy esetleg szimbolikusan a hitről (is) szól, a harmadik és a negyedik viszont félreérthetetlen. Jézus hitet és tetteket is vár a követőitől, a hit és a tettek egyensúlyára tanítja őket. Következésképp az üdvösséghez nem elég a hit tettek nélkül, sem a tettek hit nélkül - ám mivel Istennél semmi sem lehetetlen, még ebben sem lehetünk egészen biztosak. Abban viszont igen, hogy Isten szereti a világot és az emberiséget, ennek megfelelően szabályozza az egyes emberek üdvözülését, magyarán: bármiféle kicsellózós modell hamis istenképet tükröz.
- Ha egyedül a hit számítana, akkor jedi lovagoknak kellene lennünk, akik elmeerővel pelenkáznak, fűtenek, építenek házat, és zsolozsmával (agyi koncentrációval) nyírnak füvet. Ez irreális elképzelés, értelmetlenné tenné az "ora et labora" második felét. Persze lehet, hogy minden iparkodó szerzetes tévúton járt, csakhogy Jézus megkísértései között szerepel, hogy ugorjon le a templom párkányáról, majd elkapják az angyalok (Máté 4, 1-11.), és Jézus nem ugrik! Nem vonja ki magát az emberi normalitás törvényei alól, nem Superman, nem jedi lovag. Ha Ő magára vette a hétköznapi létet, annak velejáróival együtt, mi sem tehetünk ennél jobbat.
- Ha egyedül a hit számítana, akkor az ájtatosság többet érne a rászorulók segítésénél. Ez esetben Jézus megdicsérné a farizeusokat, akik példásan ájtatosak voltak. A világért sem gyógyítana Sábeszkor, hiszen ez az ájtatosság arcul csapása, a szent hit herén rúgása. Jézus ezzel szemben igen kemény bírálattal illeti, lankadatlanul ostorozza a farizeusok felfogását.
- Szerencsésebb lett volna, ha Luther észreveszi, hogy főként a búcsúcédulákkal van gondja, és e félig-meddig jogos gyakorlati probléma megoldását keresve nem lépi át az ésszerűség határát. Olyan logikai tartományt szeretett volna létrehozni, amelybe nem fér bele a búcsúcédula, nem törődve azzal, hogy mennyire reális, mennyire életszerű ez a logikai tartomány. A "csak a hit" kezdetű tétel ezen az egy feladaton kívül semmire sem alkalmas, mai szemmel nyakatekert és csőlátó okoskodás, épp ellenkezője A Jézus által tanított egyszerűségnek és nyitottságnak. Ráadásul a gyakorlati probléma közben (450 éve) megoldódott, ideje, hogy a protestáns gondolkodóknak feltűnjön ez a tény.
- Luther egyetlen mentsége, hogy fogalma sem volt a komplex szövegértelmezésről: nem gondolkodott eltérő célközönségnek szóló eltérő üzenetekben, olyan univerzális jelentést szeretett volna előállítani, amely a hangyáktól az ufókig mindenkire érvényes. Jézus azonban célközönségek szerint mást és mást tanított. A zsidó hallgatóság a Törvény (Tóra és a Talmud) betartására helyezte a hangsúlyt, és NEM hitt Jézus messiásságában, logikus, hogy feléjük a hitet hangsúlyozta - a cselekedetek a többségüknél eleve megvoltak. A nem zsidóból lett messiáskövetők (keresztények) esetében viszont a hit volt eleve meg (ha nem hittek volna Jézusban, definíció szerint nem lettek volna kereszténnyé!), számukra a cselekedet nem volt alapértelmezett, feléjük a jézuskövetésnek ezt az oldalát is hangsúlyozni kellett. Luther nem ismerte a szövegértelmezés alapjait, rálátása sem volt az ismerethiányra, ezzel a bátorsággal rontott be a porcelánboltba, és mikor a józan ész ellenállásába ütközött, érvek helyett átkozódni kezdett. Akárhogy is fáj, a protestáns alapító nem volt olyan csillogó elme, akit őszinte lelkesedéssel lehet ünnepelni.

Predesztináció: Jean Calvin (1509-1564) szerint Isten előre eldöntötte, ki kerül a mennybe, és ki a pokolba. Az ember annyit tehet, hogy maximális hittel igyekszik, miközben nem tudhatja, hogy Isten hová szánta őt.
- Ha ez annyit jelent, hogy Isten előre látja a szabad döntéseinket, amelyek eredményeként a mennybe vagy a pokolba kerülünk, akkor felesleges predesztinációnak nevezni, mivel ez a mindentudás része. Ha többet jelent, akkor viszont számos gond merül fel.
- A predesztináció a világot Isten bábszínházává silányítja, az embert pedig marionetté, aki úgy mozog, ahogy Isten rángatja. Sátán e felfogásban konkurens bábművész, aki Istennel átellenesen rángatja a szálakat, és ketten együtt jól szórakoznak az eredményen. Más hasonlattal: a predesztináció szerinti világ olyan, mint egy számítógépes program, amelyben a programozott objektumok szabadnak vélik magukat, miközben napjaik a programozó akarata szerint peregnek. Sátán pedig hacker, aki megzavarja a program lefutását, méghozzá Isten jóváhagyásával, hiszen Ő akarta úgy, hogy egyes objektumok Sátán utasításainak engedelmeskedjenek. Ez agyrém.
- Az Evangélium szerint Isten szereti a világot, az emberiség üdvözülését akarja. A predesztináció szerinti Isten nem szereti a világot, nem akarja az emberiség üdvözülését, hanem szórakozik az emberrel, mint macska az egérrel. Ez egy destruktív, kártékony istenkép, nem is emlékeztet Jézus tanítására. Nem csoda, hogy e téveszme végiggondolásából a kereszténység teljes elutasítása sarjadt.
- Végezetül, a predesztináció a "csak a hit" elvének is ellentmond, hiszen hiába a hit, ha más van előre elrendelve. Ha pedig a hit is el van rendelve, akkor az ember valóban csak egy programozott objektum a Mátrixban (a Mátrix című filmnek megfelelően), ám a felszabadulás leghaloványabb reménye nélkül. Ez esetben a menny sem kecsegtet semmi jóval: aki a földön így sanyargatja az objektumait, miért fürösztené őket tejben-vajban a birodalma másik felében? Mi ebben az örömhír? A predesztináció szöges ellentétben áll az Evangéliummal.

A protestantizmus a kedvenc informatikai mottómra emlékeztet: "A számítógép könnyebbé és gyorsabbá teszi azon feladatok megoldását, amelyek számítógép nélkül nem is léteznének." A protestánsok nemzeti nyelvekre fordították a Bibliát, ezáltal bárki könnyen hozzáférhet a protestantizmus tanait cáfoló bibliai szakaszokhoz. Nem szeretnék igazságtalan lenni: a Biblia lefordítása komoly érdem, a protestánsok a maguk korában érvényes problémákra reagáltak, az adott kor ismereteinek színvonalán. Azóta viszont nagyot fordult a világ, a Katolikus Egyház megreformálta a problémás területeket, és beelőzött, jelenleg a protestánsoknak van sürgős felzárkóznivalójuk. Az informatikában ezt bakugrás (leapfrog) effektusnak nevezik. Aki öt éve vette a gépét, az hátrányban van ahhoz képest, aki négy éve, de ha frissen vásárol, megint előnybe kerül, amit hamarosan elveszít a jövőre vásárlóhoz képest. A protestantizmus előtt is nyitott a lehetőség, hogy visszaelőzzön: korszerűsítheti a lassan ötszázéves nézeteit, újra élcsapattá válhat az egyetemes (görögül: katholikosz) egyházban.

26 megjegyzés:

 1. Válasz a "sola fide" aggályodra: Isten kegyelme ajándék, amelyet az ember a Jézus Krisztusba vetett hit által kap meg. A kegyelem kizárólag az ebbéli hit által jut el az emberhez. Nem lehet, és emiatt nem kell érte megdolgozni - Isten már megadta Krisztus vére által, de csak hit által lehetséges hozzájutni, nem cselekedet által. Ez a "sola fide" értelme. Mire ide eljutsz, már nem kérdés számodra, hogy cselekedj, és hogy mit és hogyan. sola fide, kegyelem elfogadása, hitbéli cselekvés. „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék” Efézusi levél 2:8-9.

  VálaszTörlés
 2. "Ez a tétel problémás, ellentmond Jézus tanításának és a józan észnek" - csak a józan észnek mond ellent, Jézus tanításának nem.

  VálaszTörlés
 3. "c.) nem mindenki üdvözül, aki azt mondja Jézusnak, "Uram, Uram", hanem az, aki megteszi a mennyei Atya akaratát (Máté 7, 21-29.);" - a mennyei Atya akarata, hogy az ember elfogadja a kegyelem-ajándékot a feláldozott fiában, Krisztusban való hit által - ez komolyan veendő elvárás

  "d) azok üdvözülnek, akik enni, inni adnak a legkisebbeknek, akik szállást adnak nekik, akik ápolják őket betegségükben, látogatják őket a börtönben (Máté 25, 31- 45.)" - ez a rész valójában a Jézusban való hitről szól "Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, VELEM tettétek meg"

  VálaszTörlés
 4. "Jézus hitet és tetteket is vár a követőitől, a hit és a tettek egyensúlyára tanítja őket." - megspórolhattam volna a válaszom egy részét, ha ezt a mondatodat is észreveszem, ti. te magad adod meg a választ a "sola fide" kérdésedre. Fontos, hogy lehet valaki jó ember, és példás jótevő, és sok ilyen ember van, de ők a keresztény tanítás szerint ettől önmagában még nem üdvözülnek. Ahhoz hinniük kell, bűnlátást, bűnvallást és bűnbánatot kell gyakorolniuk, és a legfontosabb: el kell fogadniuk Isten kegyelmi ajándékát, Jézus véráldozat által adott megváltását. Máskülönben csak humanisták, ami a földi, "józan ész" keretei között működő dimenzió, de nem belépő az örök életbe. Ez a dimenzió a különbség a humanista jó ember és a keresztény hívő jó ember között. Mi az örök életre "gyúrunk", a jó tetteinket Istenért tesszük, Isten dicsőségére tesszük, a humanisták a másik emberért, ami nagyon jó, de nem elég az örök élethez. Ez a "sola fide" lényege.

  VálaszTörlés
 5. "kritikai gondolkodás útján elért katolikus hittételeket vallok" - írod a legújabb posztodban, de itt reagálok rá. Ez is fontos mozzanat: Isten kegyelem-ajándéka felülírja az emberi "józan észt", jóformán fel sem fogható. Kizárólag a józan eszed, a "kritikai gondolkodásod" felfüggesztésével tudsz hozzájutni - a rációnak meg kell hajolnia az irracionális előtt, hogy üdvözülj, máskülönben csak józanul gondolkodó humanista maradsz, nem hitből vezérelt jótevő. Ha ez a hit vezérli a jó cselekedeited, akkor akár meg is valósulhat a "dolgozz, gyarapodj, adakozz" protestáns elv, amit magad is méltatsz (bár a jólét méltatásánál megállsz, pedig a lényeg, hogy dolgozz, hogy gyarapodj azért, hogy adakozhass - erre nagyon sok utalás van az evangéliumban). A művedben így fogalmazol: "Aki nem dolgozik, ne haljon éhen, de ne is ehessen annyit, mint aki dolgozik, különben mi motiválná a munkára". Viszonylag ismert, hogy az eredeti gondolat így szól: "aki nem AKAR dolgozni, ne is egyék" Thessz.3.10. Ez alapvető különbség, ami jelentősen árnyalja a képet, és ez alapján a nem dolgozók esetében mindenképpen meg kell különböztetni a dolgozni valóban nem akarókat (közéjük sorolva a munkakerülést és ingyenélést tudatos stratégiaként választókat) és a dolgozni nem tudókat (idesorolva a pl. mentális betegség, ld. depresszió és folyományai okán AKARNI nem tudókat is). Az utóbbi kérdés azonban nem vág ehhez a poszthoz.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "Isten kegyelme ajándék, amelyet az ember a Jézus Krisztusba vetett hit által kap meg. A kegyelem kizárólag az ebbéli hit által jut el az emberhez. Nem lehet, és emiatt nem kell érte megdolgozni - Isten már megadta Krisztus vére által, de csak hit által lehetséges hozzájutni, nem cselekedet által. Ez a "sola fide" értelme. Mire ide eljutsz, már nem kérdés számodra, hogy cselekedj, és hogy mit és hogyan. sola fide, kegyelem elfogadása, hitbéli cselekvés."
   - Elnézést, logikai problémát látok. Ebben az okfejtésben épp úgy szerepel a cselekvés, mint a hit, miközben Luther tételmondatában nem szerepel.

   Ennyi erővel azt is mondhatnám, hogy egy bolti vásárlás szabályosságához elég a nettó vételár, ÁFA-ra nincs szükség. Magyarázat: mire kifizeted a nettó vételárat, az ÁFA is automatikusan rákerül. Mondtam ezzel valami okosat? Szerintem nem, hiszen automatikusan vagy sem, az ÁFA-ra is szükség van.

   Ugyanígy: mi van akkor, ha a hitből mégsem következik cselekedet? Akkor definíció szerint nem volt igazi a hit? Mi ennek a gondolatnak a hozzáadott értéke Jézus tanításához? Szerintem semmi, sőt elvesz Jézus tanításának hit-tett egyensúlyából. Jézus nem azt tanította, hogy boldogok a lehető legbonyolultabban okoskodók, hanem az ellenkezőjét. A cselekvést nem lehet megúszni.

   Más kérdés, hogy mi lesz a cselekvő humanistákkal. Az isteni szándék, hogy a lehető legtöbben üdvözüljenek, miközben Luther talán pokolra küldené őket. Ki volt ez az ember, hogy efféle ügyekben illetékessé nyilvánította magát, honnan vette a merészséget, hogy pótszabályokat alkosson, beálljon portásnak a mennyország kapujába?

   Törlés
 6. Újraidézem az idézetemet: „Hiszen KEGYELEMBŐL van üdvösségetek a HIT ÁLTAL, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;NEM CSELEKEDETEKÉRT, hogy senki se dicsekedjék” Efézusi levél 2:8-9.

  Idézlek téged: "Martin Luther (1483-1546) szerint egyedül a HIT ÁLTAL lehet üdvözülni, TETTEK ÁLTAL NEM, azaz az üdvözülés egyetlen, és önmagában elégséges feltétele a hit." - ha leszámítom az általad hozzáadott értelmezést, és feltételezem, hogy pontosan idézed Luthert, akkor szinte Pál szavait "adod a szájába". Ha Luther szavaiból az következik, ahogy te értelmezed, akkor Pál szavaiból is az következik, és a logikai kifogásod így rá is áll, pedig nem szokás Pált cáfolni, de persze nem is tilos.

  "Logikai problémát látok. Ebben az okfejtésben [az enyémben] épp úgy szerepel a cselekvés, mint a hit, miközben Luther tételmondatában nem szerepel" - igen, ezt te értelmezed így, mint írtam az imént. A kegyelmi ajándékot elfogadó embertől természetesen elvárható, hogy cselekedjen, mégpedig annyi jót, amennyire képes. Valójában az örömhír és kegyelem miatti késztetés, semmint a kényszer, sarkallja arra, hogy Istennek tetsző módon cselekedjen, hiszen ez tartja Isten közelében. Ezt a cselekvést nem cáfolja és nem zárja ki Luther (és Pál) mondata. Nem mondanak se többet, se kevesebbet, mint azt hogy hit nélkül nem jutunk a kegyelem és az üdvözülés állapotába, hiába a tett. Hitből cselekedve igen. A hitből a jó cselekvésre való vágy eleve következik, nem racionálisan, hanem érzelmi késztetésre. De a jó cselekvésnek hitből kell történnie, hit nélküli jó cselekedetből nincs üdvösség. Luther és Pál mondata csak annyira logikátlan, amennyire Isten ingyenes kegyelmi ajándéka.

  VálaszTörlés
 7. "Más kérdés, hogy mi lesz a cselekvő humanistákkal. Az isteni szándék, hogy a lehető legtöbben üdvözüljenek, miközben Luther talán pokolra küldené őket." - Ez következik a Bibliából, nem Luther "küldi őket pokolra". A jó cselekvő humanista nem üdvözül hit nélkül. Ettől szerethető, kiváló, lojális, becsületes, érző barát, társ stb., de nem üdvözül, ha nem hisz Krisztusban mint Isten feláldozott fiában a bűneinkért (az humanistáéért is).

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Luther annyira örült, hogy tud görögül, hogy minden más megfontolást elhanyagolt. Természetes, hogy Jézus a zsidók felé az Ő messiásságába vetett hitet hangsúlyozza, mivel ez volt a fő nézeteltérés közöttük. A "sola fides" semmilyen összefüggésben nem igaz, de a zsidók számára megfogalmazott üzenet hangsúlyos eleme. Jézus nemzettársai erényes, jó cselekedetekkel jellemezhető emberek voltak, de úgy vélték, hogy ezzel teljesítettek minden kötelezettséget, az üdvösség ettől kezdve alanyi jogon jár. Jézus ez ellen hangsúlyozza, hogy Isten küldöttét elvetni akkora bűn, hogy érvénytelenné tesz minden köztörvényes (Tóra és Talmud szerinti) jóságot.

   A pogányból lett keresztények körében a hit a keresztény "csomag" része, marhaság lett volna feléjük azt prédikálni, hogy csak a hit. A pogányok számára nem volt egyértelmű, hogy alapból jót is kell cselekedni. Feléjük a hit és a cselekedetek egyensúlya az üzenet lényege. Luther önkényesen és csőlátóan okoskodott, hogy a búcsúcédula ne férjen bele a képletbe. Amint elmúlt a búcsúcédula veszélye, Luther "sola fides" kitétele diszfunkcionálissá, kontraproduktívvá vált, filozófiailag pedig egy pillanatra sem volt helyes.

   A követői nem filozófiai, hanem politikai megfontolásból csatlakoztak, tetszett nekik a függetlenség mint gyakorlati következmény, ebből lett a pusztító 30 éves háború. Luther még nagyobb hibája, hogy megnyitotta a "szűkítsük egyre tovább az üdvözülők körét" mozgalmat, Kálvin szerint még kevesebben üdvözülhetnek, a protestáns szekták szerint még Kálvinhoz képest is kevesebben üdvözülhetnek, az igazi agyalágyultak szerint csak a körülöttük lévő pár tucat vagy néhány száz ember. Ez az önkényes szűkítő szemlélet óriási károkat okozott Jézus ügyének.

   Törlés
 8. "Luther önkényesen és csőlátóan okoskodott, hogy a búcsúcédula ne férjen bele a képletbe" Átfogalmazom: Luther a hit keskeny útját járta (ezt nevezed te csőlátónak), és világossá tette: nem lehet elsunnyogni a hitet és legfőképp visszaélni mások hitével (ezt szolgálta a búcsúcédula). Luther az egyik "legtökösebb" keresztény volt, akit a világ ismer: brilliáns, kristálytiszta logikával és felfoghatatlan hittel térdre kényszerítette a gonoszt. Nem okozott több kárt a kereszténységnek, mint azok, akik ellen fellépett.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ezek szerint az lenne a jótevő, aki pokolra küldi a nyakatekert okoskodásába nem illőket? Ne feledjük, hogy Luther nem csak a pápát átkozta ki, hanem miután lelkes tanulmányt írt a zsidók küszöbön állónak vélt megtéréséről, majd ez elmaradt, őket is elátkozta. Elrettentésül belinkelem ennek a nem éppen a szeretet erejében bízó, örömhírt hirdető, igazságos, "kristálytiszta logikájú" embernek a bolondokházi faliújságra való kirohanásait: http://der-stuermer.com/hungarian/lutherm.htm

   Engem egy bomlófélben lévő elme hagymázas őrjöngésére emlékeztet.

   Törlés
 9. Nyitott kapukat döngetsz, ha Luther ellen a zsidókat bíráló írásait hozod fel, mert eszerint a forrás szerint (http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_deicide) pl. az Amerikai Lutheránus Evangélikus egyház elveti ezeket a gondolatokat. Másrészt Luther nem lógott ki a sorból ezekkel a gondolatokkal, és nem volt vérmesebb és nagyobb elmebeteg, mint a Katolikus Egyház, ami az 1960-as évekig nem határolta el magát a zsidók vádolásától Jézus haláláért. Meg amúgy sem ez a fő problémád a protestantizmussal, ha jól olvastam a cikkeidet.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Lehet, hogy bonyolult distinkciót vezetek be ezen a ponton: nem annyira Luther a judaizmussal való elméleti konfliktusával, mint az érzelmi hozzáállásával és a gyakorlati javaslataival van problémám. Az elméleti vita a mai napig fennáll, a judaizmus semmivel nem gondol szebbeket a messiáskövetésről, mint fordítva. A régi álláspontok bemerevedtek, elméleti megközelítésben nem lesz megegyezés. Viszont aki ebből erőszakos, gyűlölködő következtetésekre jut, annak semmi köze Jézus tanításához. Kíváncsi vagyok, Luther emberi minőségét is bírálja-e a Lutheránus Tanács. Nem valószínű, mert akkor miért hívná magát Lutheránus Tanácsnak?

   Az Evangéliumban írtak szerint a messiásváróknak lényegi szerepük volt a Messiás keresztre feszítésében, ez nem változik attól, hogy udvariasak vagyunk, és nem azt hangsúlyozzuk, ami elválaszt. A mai katolikus álláspont inkább diplomáciai, mint lényegi. Az "istengyilkos" amúgy marhaság, hiszen Istent nem lehet meggyilkolni. A "krisztusölő" szintén ökörség, Jézus csak görögre fordítva lett Messiásból Krisztosz. Az pedig bonyolult kérdés, hogy ha a messiásvárók bitóra juttatnak egy szerintük álmessiást, akkor az minek számít. Nem hiszem, hogy egy szóval leírható ez a helyzet, így nem is igazán alkalmas populista gyűlölködésre, nagyjából így állunk. Zsidó vélemény szerint Bar Kochba közelebb állt ahhoz, hogy Messiás legyen, kivéve a győzelmet...

   A protestantizmussal szemben alapvető logikai ellenérveim vannak, ezekhez járul még Luther több mint necces személyisége. Figyeld meg, hogy miközben a Katolikus Egyház komoly erőfeszítéssel hangsúlyozza, hogy gyakorlatilag mindenkinek van esélye az üdvözülésre (Luthernek és Kálvinnak is), addig Luther, Kálvin és protestáns utódaik egész munkássága arra van kihegyezve, hogy minél többen zárassanak ki az üdvösségből, minél többen számítsanak Sátán cimborájának. Ez lényegi probléma, ilyen felfogással az ember egyszerűen nem keresztény, mert az Újszövetség nem arra tanít, hogy miközben magadat mennybe meneszted, minél több méltatlant zárj ki onnét. Isten gondolatai nem a mieink, semmi közünk az Ő döntéseihez, nem nézhetjük rossz szemmel azt, ha Ő jó. Márpedig aki úgy szereti a világot, hogy egyetlen fiát adja érte, az minden elképzelésünknél jobb és megbocsátóbb kell hogy legyen.

   Törlés
 10. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 11. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 12. A "Protestáns egyházak zártsága és kirekesztő volta kontra Katolikus Egyház nyitottsága" aggály szerintem megalapozatlan, megkockáztatom, hogy álprobléma. A Katolikus Egyház (ld. pl. a magad által linkelt cikkek) félreérthetetlenül ott húzza meg a hívők és nem hívők közötti határt, ahol Jézus, Pál, Luther, Kálvin és az összes komolyan vehető teológus (vagyis ahol maga Isten). Isten kegyelmének eleve megléte, e kegyelem hozzáférhetősége nem tettek, hanem kizárólag hit, azaz bűnlátás, bűnvallás, bűnbánat és a KEGYELEM MINT ELEVE ADOTT AJÁNDÉK FELTÉTEL NÉLKÜLI ELFOGADÁSA által – mert ez az örömhír: ELEVE kegyelemben vagyunk részesítve, annyi a dolgunk, hogy a magunk megalázásán (=bűnösségünk beismerésén és megbánásán) keresztül elfogadjuk, és ezért az elfogadásért cserébe örök életet nyerünk – minden komoly keresztény egyháznál vitán felüli. A hit fenti kritériumai egyértelműek a Biblia alapján.

  „Márpedig aki úgy szereti a világot, hogy egyetlen fiát adja érte, az minden elképzelésünknél jobb és megbocsátóbb kell hogy legyen”
  -Lehet Isten ennyire irracionális? Vagy nem?

  „Hiszen KEGYELEMBŐL van üdvösségetek a HIT ÁLTAL, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;NEM CSELEKEDETEKÉRT, hogy senki se dicsekedjék” Efézusi levél 2:8-9.
  - Na és ennyire? Vagy aki mindezt „beveszi”, és "nem fél, csak hisz benne", az kreacionista meg szektás? Vagy biztosabb, ha megdolgozol érte, és reméled, hogy kegyelmet kapsz, mint írod a másik cikked alatt? Csakhogy nem ez a hit alapja, hanem az ellenkezője: a bűnösnek ELEVE kegyelem, és örök élet, ez utóbbi csakis akkor, ha elfogadja az érdemtelenül felkínált kegyelmet. Ezt ajánlja fel Isten.

  Cselekvés? Aki erre a hitre jut, aki megyűlölte a saját bűnösségét, és felfogta végül, mi az örömhír veleje, bárhogy cselekedett azelőtt, LEHETETLEN, hogy ne akarja Istent szolgálni a cselekedeteivel.

  Választ adhat az aggályaidra a Heidelbergi Káté, a Református Egyház hitvallásának elolvasása. http://www.proteo.hu/dok/JT/Kate_harom_nyelven.pdf

  Ajánlom továbbá Kálvin János: Tanítás a keresztyén vallásra c. művét, amely a teológiájának a sűrítménye, és az a nagy előnye, hogy Kálvint első kézből olvashatod, nem mások értelmezésében. Amíg ezeket nem dolgozod fel, addig szerintem alaptalan további véleményeket alkotni.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Lehet, hogy álproblémáról van szó, de akkor Lutheré az álprobléma, nem az enyém.

   A pápa téveszmésként kiközösítette, de ezzel nem küldte pokolra Luthert, Luther ellenben pokolra küldte őt, kollektíve a zsidókat, és még sokakat.

   Az sem mellékes, hogy Luther nem egyszerűen az aktuális pápát átkozta ki, hanem az összes korábbit is, ami elképesztő arrogancia. Ha a konkrét akkori pápával érzett volna ellentétet, nem lett volna oka új felekezetet létrehozni. Ha az összes pápával és keresztény tekintéllyel problémája volt, akkor ezen a követőinek kellene elgondolkozni.

   Törlés
 13. Elfelejtettem említeni: Luther 95 pontját és "5 sola" tanítását is érdemes elolvasni a tájékozott véleményformáláshoz.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Luther 95 pontjával kezdtem a posztra való felkészülést, a sola fides-t áttanulmányoztam, mielőtt belekezdtem volna.

   Attól tartok, alábecsülted az érvelési feladatot ebben a témában: ahhoz, hogy sikerrel védd Luthert, ki kellene fejtened, hogy mi volt Jézus óta az összes pápával az a hatalmas baj, ami indokolta volna, hogy Luther ne az egyházon belül vitassa meg az eltérő álláspontját. Továbbá, mi a Trenti Zsinat után az a hatalmas baj, ami indokolja, hogy a lutheránusok ne lépjenek vissza. Az alapszabály az egység, aki kilép, az indokoljon, aki nem lép vissza a problémák múltával, az bizonyítson.

   Szerintem ez mission impossible, de nyitott vagyok az ellenérvekre.

   Törlés
 14. Nem védtem Luthert - a hitbeli tanításait elfogadom, de még azokat sem védem. Rendet tett hit dolgában, és zseniálisan csinálta. Irreleváns, hogy mit mondott a pápáról. A katolikus egyház egyeduralkodó volt, ennek az állapotnak minden negatívumával. Luther megtörte a hatalmával visszaélő, élősdi behemót uralmát. Ahogy fogalmaztam: térdre kényszerítette a gonoszt. Ja, nem volt elegáns? A gonosz sem. A 95 pont elegáns volt, még a pápa mellett állt ki benne, de nem ment át a szelíd üzenet. Meg is akarták ölni érte.
  "Hitügyi" szempontból azt is irrelevánsnak tartom, hogy létezik-e valójában protestáns-katolikus ellentét. Sosem érzékeltem, ettől persze még dúlhat ilyesmi egy-egy ember fejében. Nem tekintem úgy a polémiánkat, hogy egy katolikussal vitázok, gondolom te sem tekinted felekezetközi vitának.
  Ti. azt gondolom, hogy amíg a keresztény felekezetek nem tagadják meg a most már ominózus páli mondatot (amellyel neked szemmel láthatóan meggyűlt a bajod), és az üdvözülés/öröklét elnyerésének, és a hívő/nem hívő választóvonal kritériumának tekintik továbbra is azt, amit fentebb kifejtettem, addig álprobléma a szerinted nyomasztó protestáns-katolikus ellentét. Addig a kereszténység egységes. Ha ezt valamelyik egyház felülírja, relativizálja, "kontextusba" helyezi, fellazítja, szélesre tárja a kapukat stb., az gond.

  Miután hitbeli/tanításbeli kifogásokkal álltál elő, ezekre válaszoltam. Viszont ezen a vonalon úgy tűnik, nincs több mondandónk egymásnak. Erre mondtam azt a legújabb írásodnál, hogy "whatever floats your boat", értsd: "ahogy jó a lelkednek".

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nem vagyok benne biztos, hogy átgondoltan írtad a fentieket, hiszen a messiáskövetést Jézus alapította, az apostolok terjesztették, ebből lett a pápák által vezetett Egyház. Amikor azt mondod, hogy Luther rendet teremtett benne, és te neki hiszel, miből véled, hogy Luther előtt mindenki tévedett? Ha mindenki tévedett előtte, akkor Luther volt az első, aki üdvözült?

   Azt gondolom, hogy Pál említett mondatával nem nekem van bajom, olvassuk el az Efezusiakhoz írt levél e szakaszát: "Kegyelemből részesültetek a megváltásban, a hit által, ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék. Az ő alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket; ezeket az Isten előre elrendelte, hogy bennük éljünk." (Ef 2, 8-10)
   Ennek fényében is fenntartod, hogy Pál szerint csak a hit, semmi cselekedet?

   Törlés
 15. „Amikor azt mondod, hogy Luther rendet teremtett benne (az Egyházban), és te neki hiszel, miből véled, hogy Luther előtt mindenki tévedett?”
  - Nem azt mondtam, Laci, hogy az Egyházban, hanem hogy a hit dolgában teremtett rendet. Luther előtt nem tévedtek, hanem visszaéltek a hatalmukkal. Ez nem tévedés-kategória. Luther pontosan tudta ezt, de nem szembesítette a pápát ezzel, hanem asszertív volt, „okos, mint a kígyó, szelíd, mint a galamb” – eleinte. Aztán harcba szállt az életére törőkkel, esze ágába sem volt meghátrálni. Ezt úgy nevezik, hogy „eszkaláció”. Kifejezetten briliáns volt. Ha még érdekel Luther, remek írást találtam róla: http://epa.oszk.hu/02100/02190/00431/pdf/KM_1908_03_143.pdf

  "Kegyelemből részesültetek a megváltásban, a hit által, ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék. Az ő alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket; ezeket az Isten előre elrendelte, hogy bennük éljünk." (Ef 2, 8-10)
  - Szélesebbe tárod a kapukat, mint a Katolikus egyház, mint írod. Ezt a bővített idézetet is nyilván e szemléleted igazolásaként tűzted be. Azonban a hozzátett mondatok az ellenkezőjét erősítik, Pál az előző mondatokat erősíti meg velük: „Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket” – azaz Krisztusban VALÓ, rajta keresztüli jótettekre.
  Úgy tűnik, a fejedbe vetted, hogy a keresztény vallás a lehetséges művészete. Filozófusok - még csak nem is teológusok (de legalábbis nem utaltál sehol teológusokra, ha nem tévedek) - okfejtései alapján elfogadod Isten létét (talán kétely nélkül), ezzel semlegesíted az alaptanítást, mondván, hogy aki kétely nélkül hisz, az unintelligens. Ennyi erővel nyugodtan kimondhatnád, hogy a páli mondat irreleváns. Kétes hit nélkül, logikai okfejtések, észérvek alapján gyakorolni a vallást - ez valóban újítás az alaptanhoz képest. Így akkor nem értem, miért ragaszkodsz a Katolikus Egyházhoz? Ha a kapuid szélesebbek, mint az Egyházé, miért nem alapítasz egy új mozgalmat? Megvan hozzá minden képességed és tudásod (nem mintha szükséged lenne a bátorításomra :)). (Kifejthetnéd pl. Ferenc Pápának a kereszténység jótékony hatását a kapitalizmusra és a kapitalista jólét-teremtésben játszott kulcsszerepét.)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Szerintem Luthernek nem volt oka kilépni az Egyházból. Ami újat mondott, abban nem volt igaza, amiben igaza volt, az meg nem volt új, és hamar meg is valósult. Viszont pár évvel a 95 pont megírása után Luther megnősült, felégette maga mögött a papi hidat, szerintem inkább ez magyarázza, hogy miért kényszerült előremenni a maga teremtette zsákutcában.

   Az, hogy esetleg a Katolikus Egyháznál is szélesebben értelmezem a kegyelem lehetőségeit, akkor lenne ok a kilépésre, ha tudnék jobb kereszt(y)én(y) irányzatot. Alaposan körülnéztem, nem tudok, és korántsem biztos, hogy az Egyház nálam szűkebben értelmezi az üdvözülés útját. Lutherrel ellentétben, a pápa nem szeretné megmondani Istennek, hogy ki ne üdvözüljön. Nem lenne helyes, ugyanis: "Rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok?" (Máté 20, 1-16)

   Törlés
 16. Nagyon érdekes és tanulságos párbeszéd. Köszönöm!

  VálaszTörlés
 17. Helló

  Ön XMAS kölcsönt, személyi kölcsönöket, jelzálogokat, autóhiteleket, diákhiteleket, adósságkonszolidációs kölcsönöket, fedezetlen hiteleket, kockázati tőke stb. Keres. Ön a megfelelő helyen van A hitel megoldásai! Magántulajdonos vagyok, aki alacsonyabb kamatozású és megfizethető kamatlábon 1% -ot kölcsönöz magánszemélyeknek és vállalkozásoknak. Lépjen kapcsolatba velünk e-mailben: BLUETRUSTLOAN122@GMAIL.COM

  HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY
  ************************
  A teljes neved:
  Ország / Állam:
  Hitelösszeg:
  tartam
  Telefon:
  Havi bevétel:
  Foglalkozása:

  Várakozás a gyors válaszra.
  Mr. Frank martins

  BLUETRUSTLOAN122@GMAIL.COM

  VálaszTörlés
 18. Helló

  Ön XMAS kölcsönt, személyi kölcsönöket, jelzálogokat, autóhiteleket, diákhiteleket, adósságkonszolidációs kölcsönöket, fedezetlen hiteleket, kockázati tőke stb. Keres. Ön a megfelelő helyen van A hitel megoldásai! Magántulajdonos vagyok, aki alacsonyabb kamatozású és megfizethető kamatlábon 1% -ot kölcsönöz magánszemélyeknek és vállalkozásoknak. Lépjen kapcsolatba velünk e-mailben: BLUETRUSTLOAN122@GMAIL.COM

  HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY
  ************************
  A teljes neved:
  Ország / Állam:
  Hitelösszeg:
  tartam
  Telefon:
  Havi bevétel:
  Foglalkozása:

  Várakozás a gyors válaszra.
  Mr. Frank martins

  BLUETRUSTLOAN122@GMAIL.COM

  VálaszTörlés