2012. december 31., hétfő

A Messiás országának örömhíre Máté szerint

Az alábbi részletek tartalmilag semmiben sem különböznek az Újszövetség katolikus fordításától ( http://www.kereszteny.hu/biblia/showbook.php?reftrans=1&abbook=Mt ), mindössze a görög "Krisztus" szót cseréltem ki a héber/arámi Messiásra, az "evangélium" szót pedig örömhírre módosítottam. Mivel Jézus nem görögül, hanem valószínűleg a héberrel rokon arámi nyelven tanított, így közelebb kerülünk az eredeti hangulathoz és szóhasználathoz, és újra előtérbe kerülnek a messiáskövetésnek az évszázadok során némileg elhomályosult összefüggései.

Máté 1. fejezet, 1-18. szakasz:
"I. A MESSIÁS JÉZUS SZÜLETÉSE ÉS GYERMEKKORA
     A Messiás Jézus, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségtáblája. Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákobot, Jákob nemzette Júdát és testvéreit. Júdának született Perec és Szerach, Támártól. Perec nemzette Hecromot, Hecrom nemzette Aramot. Aram nemzette Aminadabot, Aminadab nemzette Nachsont, Nachson nemzette Salmont. Salmonnak született Boász, Ráchábtól. Boásznak született Jobed, Ruttól. Jobed nemzette Izájt, Izáj nemzette Dávid királyt. 
     Dávidnak született Salamon, Urija feleségétől. Salamon nemzette Rechabeámot, Rechabeám nemzette Abiját, Abija nemzette Azát. Aza nemzette Jozafátot, Jozafát nemzette Jorámot, Jorám nemzette Uziját. Uzija nemzette Jotámot, Jotám nemzette Acházt, Acház nemzette Hiszkiját. Hiszkija nemzette Manasszét, Manassze nemzette Amont, Amon nemzette Joziját. Jozija nemzette Jechonját és testvéreit - a Babilonba való elhurcoláskor. A Babilonba hurcolás után: Jechonja nemzette Sealtielt, Sealtiel nemzette Zerubbábelt. Zerubbábel nemzette Abihudot, Abihud nemzette Eljakimot. Eljakim nemzette Acort. Acor nemzette Cádokot, Cádok nemzette Achimot, Achim nemzette Eliudot. Eliud nemzette Eleazárt, Eleazár nemzette Mattant, Mattan nemzette Jákobot. Jákob nemzette Józsefet, Máriának a férjét, aki a Messiásnak nevezett Jézust szülte. Így a nemzedékek száma: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a Babilonba való elhurcolásig tizennégy nemzedék, és a Babilonba való elhurcolástól a Messiásig tizennégy nemzedék.
Jézus születése
      A Messiás Jézus születésének ez a története: Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől."

Máté 4. fejezet, 23. szakasz:
"Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette országa örömhírét, s gyógyított minden betegséget és fogyatékosságot a nép közt."

Máté 16. fejezet, 13-20. szakasz
"Péter vallomása
     Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: "Kinek tartják az emberek az Emberfiát?" Így válaszoltak: "Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak vagy valamelyik másik prófétának." Jézus most hozzájuk fordult: "Hát ti mit mondtok, ki vagyok?" Simon Péter válaszolt: "Te vagy a Messiás, az élő Isten Fia." Erre Jézus azt mondta neki: "Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva." Aztán lelkére kötötte tanítványainak, ne mondják el senkinek, hogy ő a Messiás."

Máté 23. fejezet, 10. szakasz
"Tanítónak se hívassátok magatokat, mert egy a ti tanítótok, a Messiás."

Máté 24. fejezet, 5. szakasz
"Sokan jönnek majd a nevemben, s azt mondják magukról, én vagyok a Messiás, és sokakat megtévesztenek."

Máté 24. fejezet, 23-24. szakasz
"Az álmessiások
      Akkor ha valaki azt mondja: Íme, itt a Messiás vagy amott! ne higgyétek. Álpróféták és álmessiások fognak fellépni, és nagy jeleket és csodákat visznek végbe, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is."

Máté 27. fejezet, 15-23. szakasz
"Az ünnep napján a helytartó szabadon szokott bocsátani egy rabot, a nép kívánsága szerint. Volt akkor egy hírhedt rabjuk, Barabásnak hívták. Pilátus kérdést intézett hozzájuk: "Mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő közül, Barabást vagy Jézust, akit a Messiásnak mondanak?" Tudta ugyanis, hogy csak irigységből adták kezére. Míg ott ült ítélőszékében, a felesége üzenetet küldött neki: "Ne legyen közöd annak az embernek a dolgához! Az éjjel álmomban sokat szenvedtem miatta." A főpapok és a vének felbujtották a népet, hogy Barabást kérje ki, Jézusnak pedig kívánja halálát. A helytartó tehát föltette a kérdést: "Mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő közül?" "Barabást!" - kiáltották. Pilátus tovább kérdezte: "Hát Jézussal, akit a Messiásnak mondanak, mit tegyek?" Mind azt kiabálták: 'Keresztre vele!' "

Nem állok egyedül a szövegrekonstruálás gondolatával, a katolikus New American Bible már szintén az eredethű Messiás szót tartalmazza a megfelelő helyeken. ( Lásd: http://www.vatican.va/archive/ENG0839/_INDEX.HTM ) Apróságnak tűnik? Szerintem nem az, ha levonjuk a belőle adódó következtetéseket.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése