2013. március 4., hétfő

Zsidók Jézusért

Egyre több zsidó ismeri fel, hogy a Messiásra nem kell várni, mert már eljött, kétezer éve. Ezt a gondolatot terjeszti a Zsidók Jézusért mozgalom, amelyről kitűnő interjú olvasható itt.

Nézzük a Jézus messiásságával kapcsolatban bizonyító erejűnek tartott két bibliai részt:

Izajás (Ézsaiás) könyve, 52. fejezet 13. vers - 53, 11:
"Nézzétek, szolgám diadalmaskodik, fönséges lesz és felmagasztalják, és nagy dicsőségre emelkedik. 14Amint sokan megborzadtak láttán, - hiszen oly dicstelennek látszott, és alig volt emberi ábrázata -, úgy fog majd sok nemzet ámulni rajta, 15és királyok némulnak el színe előtt. Mert olyasmit fognak látni, amilyet még soha nem hirdettek nekik; és olyan dolognak lesznek tanúi, amilyenről addig soha nem hallottak.

1Ki hitt abban, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg? 2Úgy nőtt fel előttünk, mint a hajtás, és mint a gyökér a szomjas földből. Nem volt sem szép, sem ékes [hiszen láttuk], a külsejére nézve nem volt vonzó. 3Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés; olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. 4Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis (Istentől) megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. 5Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze; a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. 6Mi mindnyájan, mint a juhok, tévelyegtünk, ki-ki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát. 7Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját. Mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki a száját. 8Erőszakos ítélettel végeztek vele. Ugyan ki törődik egyáltalán ügyével? Igen, kitépték az élők földjéből, és bűneink miatt halállal sújtották. 9A gonoszok közt adtak neki sírboltot, és a gazdagok mellé temették el, bár nem vitt végbe gonoszságot, sem álnokság nem volt a szájában. 10Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri a szenvedéssel. Ha odaadja életét engesztelő áldozatul: látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata. 11"Majd ha véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a világosságot, és megelégedés tölti el. Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta. 12Ezért osztályrészül sokakat adok neki, és a hatalmasok lesznek a zsákmánya, amiért életét halálra adta, és a gonosztevők közé sorolták, noha sokak vétkeit hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért."

Dániel könyve, 9. fejezet 9-26. vers:

Gábriel angyal jövendölése a hetven évhétről
 "Egyre beszéltem: imádkoztam, megvallottam bűneimet és népemnek, Izraelnek bűneit, s az Úr, a mi Istenünk elé terjesztettem könyörgésemet Istenünk szent hegyéért. 21Még mondtam az imádságot, amikor Gábriel, az a férfiú, akit már láttam az előbbi látomásomban, hirtelenül leszállt hozzám az esti áldozat idején. 22Megszólított és azt mondta: "Máris eljöttem, hogy felvilágosítást adjak. 23Amikor imádkozni kezdtél, egy szózat hallatszott. Eljöttem, hogy tudtodra adjam, mert kedvelt férfiú vagy. Figyelj hát a szózatra, és értsd meg a látomást! 24Hetven hete van népednek és szent városodnak. Akkor véget ér a gonoszság, lepecsételik a bűnt és levezeklik a vétket. Elérkezik az örök igazság, megpecsételik a látomást és a jövendölést, és fölkenik a Szentek Szentjét. 25Tudd meg és értsd meg: Attól, hogy elhangzik a parancs: Jeruzsálem épüljön fel újra, hét hét telik el a felkent Fejedelemig. Hatvankét hét alatt újra felépül az utca és a fal, mégpedig sok szorongattatás közepette. 26Hatvankét hét elteltével megölnek egy Fölkentet, (bírói ítélet) nem lesz neki. A várost és a szentélyt elpusztítja egy eljövendő nép és vezér. Áradat vet neki véget, s a háború és az elhatározott pusztulás mindvégig tart."

Mi lehet az oka annak, hogy a zsidók ilyen lassan fogadják el a Messiás Jézust? A mozgalom honlapja így fogalmazza meg a választ.
"Az Írások tanulmányozását követően, Cohn rabbi elég bátor volt ahhoz, hogy kinyisson egy héber nyelvű Újtestamentumot. A Máté elejétől kezdte el olvasni,  és rábukkant Jézus nemzetségtáblájára: „Ez Jesuának a Messiásnak, a Dávid fiának, az Ávráhám fiának a nemzetségtáblázata”14.(Complete Jewish Bible). Nagyjából 13 órán keresztül olvasott, majd leírta észrevételeit:
Végre megláthattam, hogy a Messiás neve Jesua volt, és a júdeai Betlehemben született, Jeruzsálemben élt, beszélt népemmel, s pontosan a Dániel próféciája által előrejelzett időben jött el.
  Cohnnak nem ezzel volt harca. Mint a legtöbb zsidó esetében, számára is nagyon felkavaró volt ugyanabban a Messiásban hinni, mint akit a nem-zsidók imádnak. De ő visszatért a héber Írásokhoz, elolvasva az Ézsaiás 53-at a Messiásról, akinek meg kellett halnia népéért. Akkor imádkozni kezdett, és véletlenül kiejtette a kezében tartott Bibliát, amely úgy ért földet, hogy a Malakiás 3-nál nyílt ki, amely a szövetség angyalának próféciájával kezdődik, aki eljön a Templomba. Az 1. vers a következő szavakkal zárul: „Lásd! 'Itt jön Ő!' - mondja Adonáj Ceva'ot”
Nem tagadhatta többé a rabbi, hogy Jesua (Jézus) aki már eljött, mindenben megfelel Dániel próféciájának. Minden olyan szempontnak is megfelel, amely az Ézsaiás 53-ban illetve Malakiás próféta könyvében olvasható. Ezzel Cohn rabbi kutatásai végére ért.
  Ha Dánielnek igaza van,  és a Messiás a Második Templom előtt jött el,  akkor rabbijaink 2000  évig tévúton jártak.
...
Az Örökkévaló megígért egy Messiást a zsidó nép számára, és pontosan megadta a módját, hogy miként számoljuk ki a Messiás eljövetelének idejét. Miért vonakodnak oly' sokan, hogy megtudják, hova is vezetnek e számítások? Jobban érezzük magunkat egy tisztázatlan helyzetben? Ha Dánielnek igaza van, és a Messiás a Második Templom előtt jött el, akkor rabbijaink 2000 évig tévúton jártak.
Ha Dániel próféciája helyes, és i.sz. 70 előtt jött el a Messiás, akkor ennek értelmében el kell ismernünk, hogy Ő már eljött. És ha Ő már eljött, úgy kell hozzá viszonyulnunk, mint aki már eljött. Ez már nagyon kevés teret hagy a kimagyarázásra, ami talán többünket kínosan érint. Lehetséges, hogy éppen ezért választják sokan az agnoszticizmust: nem akarnak tudomást venni az Örökkévaló létezéséről, mert ez az ismeret elvárásokat támasztana az életükre vonatkozóan. Talán ezért elégszik meg olyan sok ember azzal, hogy az Isten-ismeretük ne legyen több valami homályos érzésnél egészen addig, amíg szükségük nem lesz rá? Az Istennel kapcsolatos homályos érzés azonban, nem jelenti azt, hogy Ő valóban megfoghatatlan. Mi van akkor, ha Ő nagyon is konkrét módon közölte magát velünk? Leopold Cohn és Rachmiel Frydland hitt abban, hogy Isten megfogható módon kommunikált velünk. Ők megkockáztatták, hogy felhasználják a Biblia útmutatásait logikai következtetéseikhez. S amikor ezt megtették, már nem fordulhattak vissza. Hány olyan bátor ember van ma, aki fontolóra vesz egy ilyen döntést?"

Remélem, egyre többen lesznek, és ezzel párhuzamosan egyre kevesebben, akik Jézust sosem létezettnek vagy pártus hercegnek vélik.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése